Интегрирано управление на плевелите при окопни култури посредством лентова апликация на почвен хербицид

Интегрираното управление на плевелите при окопните култури, цели пестенето на хербицид, третиране на по малка площ – само тази, която не може да се обработва механично, и предпазване на растенията от не желаната растителност от самото поникване на културните растения. Систената преставлява лентов апликатор на хербицид монтиран на пневматична сеялка за редова сеитба. Лентовият апликатор поставя хербицидна ивица с размер 30 см. над засятия ред със слънчоглед, царевица, боб и други култури. Останалата площ между редовете остава не третирана и се обработва механично с окопен култиватор. Благодарение на тази система използването на почвени хербициди е намалено с до 60%.

Системата е внедрена и произведена в стопанството на Фрейгранс България за пролетната сеитба на слънчоглед през 2018 г. и показва изключително добри резултати в борбата с плевелите и намаляване употребата на почвен хербицид и отпадането на третирането с вегетационен хербицид. Растенията се развиват много по бързо и не са в конкуренция за вода, храна и светлина с плевелите. Остатъчните количества хербициди в растението е сведено до нула, а замърсяването на околната среда е минимално.

Системата е реализирана като на предната навесна система на трактора е поставен бидон с разтвор на хербицида. На силоотводният вал на трактора след вентилатора на сеялката е поставена помпа която засмуква разтвора от бидона и го подава към регулатор на налягането, който подава разтвор с фиксирано налягане към дюзи монтиране след претъпкващото колело на всяка изсяваща секция. Дюзите, които се използват са специални за лентова апликация. От регулатора на налягането има втори маркуч, който връща излишният разтвор в бидона. За правилното дозиране на хербицида тракторът се движи с постоянна скорост по време на сеитбата, а дозата се определя на база пропускателната възможност на дюзите във фукция с налягането и скороста на движение на машината.