„Контрол на заплевеляването посредством лентов хербициден апликатор“

Когато посевите се засяват в редове, производителите могат да спестят разходи за химична защита и да намалят потенциално разхитеното пръскане, чрез извършване на лентови приложения. Лентовото приложение третира паралелни ленти, за разлика от целоплощното третиране, където цялата площ е обработена. Това означава, че само част от полето е третирано с продукти за растителна защита, така че общото количество продукт, нанесен на хектар (или на декар), трябва да бъде по-малко за лента, отколкото за целоплощно третиране.

Лентовите апликатори се използват в много ситуации, включително:

  • Прилагане на хербициди директно върху културата по време на засяване или при поникнали култури.
  • Прилагане на инсектициди/фунгициди чрез „насочено пръскане“ с помощта на рамка.
  • Разпръскване на хербицид между редовете за борба с плевелите в междуредието на поникнали култури.
  • Прилагане на хербицид под овощни дървета или лозя за борба с плевелите.

Методърт за борба с плевелите посредствол лентов хербициден апликатор се използва в комбинация с механична борба с плевелите в междуредието. При правилното прилагане помага за намаляване на производствените разходи, без да се застрашава добива на реколтата, а също така и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето, свързани с употребата на хербициди.

Технологията представлява пръскане на хербицид под формата на ленти с определена широчина заедно със засяването на семената върху реда. За слънчогледа ширината на лентите може да бъде между 30 и 35 см. при междуредие на засяване 70-75 см. Количеството хербицид върху лентата е същото както при целоплощно третиране, което от своя страна води до значително намаляване на вложеното количество продукт за растителна защита в следствие по-малко третираната площ.

1.1. Окомплектоване на сеялка с лентов апликатор

Основният начин за хербицидни ленти е те да бъдат поставени едновременно със сеитбата на семета, защото системите за пръскане на ленти разделно от сеитбата изискват голямо капиталовложение. Системата е съставен от резервоар, който в повечето случаи се монтира на предната навесна система на трактора и лентов апликатор, монтиран на сеялката.

Лентовият апликатор представлява рамка, монтирана към изсяващата секция, което позволява поддържане на постоянна височина между почвата и разпръсквача. Рамката се окомплектова с дюзодържател и разпръсквач, предназначен за пръскане на ивици. Посредством маркучи се свързват с предния резервоар, в който се намира хербицидния разтвор. От своя страна предния резервоар е оборудван с помпа, филтри и регулатор, от където се настройва разходната норма.

Рамката се регулира във височна, което е от изключителна важност за широчината на ивиците. Задължително трябва да бъде използван разпръсквач предназначен за пръскане на ивици, защо той разпределя разтвора равномерно, за разлика от стандартните разпръсквачи, които се монтират на пръскачките за целоплощно третиране.

1.2. Метод за изчисляване количеството вложен разтвор. Определяне на работния разтвор.

На всеки продукт за растителна защита на етикета е посочено, дозата препарат на дка и препоръчителна доза на работния разтвор. Затова трябва да се избере разпръсквач от серията Even flat fan, съобразен с търсеното количество работен разтвор. Приложената дора разтвор е във фукция от дебита на дюзата и скоростта на трактора.

Определяне на работната скорост и ширина на лентата

Скоростта трябва да бъде внимателно подбрана, защото от една страна трябва да се гарантира равномерното изсяване и гарниране на семената, а от друга спазване на дозировката на препарата. Трябва да се подбере такава скорост, че трактора да е в състояния да я поддържа в минимални отклонения.

Широчината на лентата трябва да бъде подбрана съобразно култиваторът за междуредова обработка, така че след окопаване да не останат конкурентни плевели. Широчината на лентата се определя от разстоянието между почвата и разпръсквача. В повечето каталози за дюзи са дадени стойностите на каква височина да се разположи разпръсквача, за да се получи желаната лента.

Изчисляване на третираната площ

Реално напръсканата площ се изчислява по формулата:

[ширина на лентата (см) / ширина на реда (см)] x обща засята площ (дка) = реално напръскана площ (дка)

[50 см /100 см] x 2 дка = 1 дка

От дадения пример става ясно, че при лентово пръскане, с един резервоар ще изминем по голямо разстояние в сравнение с целоплощно третиране.

Изчисляване на дебита на разпръсквача

Дебитът на разпръсквача се изчислява, за да може да се дозира работния разтвор. Той е в функция от пропускливостта на избрания разпръсквач и неговото налягане, както и скороста на движение на машината. Необходимият дебит се определя по следната формула.

[работен разтвор (л/дка) x скорост на движение (км/ч) x (ширина на лентата (см)/брой на дюзите на лента)]/60 000 = изход на дюзата (л/мин.)

[100 л/мин. x 8 км/ч x (50 /1)] / 60 000 = 0,67 л/мин.

1.3. Експериментално проектиране и общо агрономическо управление.

Експериментът бе направен през 2021 година в село Мъдрец, обл. Стара Загора на площ от 60 дка в стопанството на „Фрейгранс България” ЕООД.

Селото е разположено в подножието на планината Сакар, а климатът през лятото се характеризира като сух и горещ, а през зимата, като топъл с редуцирани валежи.

Сеитбообръщението през годините се основава на редуване на пролетни и есенни култури (пшеница, слънчоглед и бял боб), като предшественикът е пшеница. На полето преди това се е водила интегрирана борба с плевелите, като са се използвали хербициди, съобразени със заплевеляването.

На полето от 60 дка, бяха засяти две парцелки от по 30 дка всяка със слънчогледовия хибрид MAS 85 SU. Сеитбата беше извършена на 22.03.2021 г. със сеялка Kverneland Optima 6 с междуредие 75 см и посевна норма 6800 семена в дка.

Първата парцелка е засята конвенционално, като след сеитбата е направено целоплощно хербицидно третиране с Дуал Голд 960 ЕК с доза 150 мл/дка и работен разтвор 31 л/дка с навесна щангова пръскачка Kverneland.

Втората експериментална парцелка е засята, като едновременно със сеитбата е направено лентово хербицидно третиране с апликатор на Inspire Agriculture TM, монтиран към сеялката. Той е оборудван с разпръсквачи Even flat fan 422EF08003. И двете полета бяха засяти със скорост на машината 6 км/ч. Широчината на лентите беше избрана на 35 см а налягането, подавано към дюзите 3 atm. При тези показатели на системата, разходът на работен разтвор е 34 л/дка третирана площ. Хербицидът отново е същия в същата доза на дка. За целоплощното третиране бе използван общо 4,50 л Дуал голд 960 ЕК, а при лентовата апликация 2,1 л Дуал голд 960 ЕК като и в двата случая засята площ е еднаква. Така лентовата апликация икономисва малко повече от два пъти препарат.

Целта на това проучване е да се сравнят различни системи за борба с плевелите при слънчогледа, базирани на комбинацията от лентово разпръскване на почвен хербицид съчетано с междуредова обработка и целоплощно хербицидно третиране след сеитбата на културата преди нейното поникване. Не обработени контролни парцели не са включени в експеримента. Така експеримента включва две иновативни технологии за борба с плевелите.

Всички други агрономически операции са традиционно приетите. През есента е извършена дълбока оран, като непоследствено преди нея са разпръснати 20 кг/дка Троен суперфосфат и 10 кг/дка Калиев хлорид. През пролетта, преди сеитбата са извършени 3 куптивирания за механизирана борба с плевелите и подготвяне на семенното легло. По време на вегетацията бяха извършени две междуредови обработки, като едновременно беше внесен и течен азотен тор UAN, два пъти по 10 л/дка или общо 8,4 л/дка/N.

Жътвата се извърши на 28.08.2021 г. с комбайн Case, оборудван с ХПС.

Теоретично измереният обем на Дуал Голд 960 ЕК за целите на опита е посочен в Таблица 1, а технологичната карта на селскостопанските мероприятия в Таблица 2.

Таблица 1

Теоретично измерени обеми на приложението на Дуал Голд 960 ЕК

  Експериментално поле% третирана площКоличество хербицид за третираната площ, мл./дкаКоличество хербицид за цялата засята площ, мл./дка
Лентов апликатор46%150 мл/дка69 мл/дка
Целоплощно третиране100%150 мл/дка150 мл/дка

Таблица 2

Технологична карта на селскостопанските мероприятия

ДатаЛентов апликаторЦелоплощно третиране
10.2020Торене с 20 кг/дка ТСФ и 10 кг/дка Калиев хлоридТорене с 20 кг/дка ТСФ и 10 кг/дка Калиев хлорид
10.2020Есеннда дълбока оранЕсеннда дълбока оран
20.02.2021КултивиранеКултивиране
08.03.2021КултивиранеКултивиране
18.03.2021КултивиранеКултивиране
22.03.2021Сеитба с лентов апликаторСеитба
22.03.2021–––––Целоплощно пръскане с хербицид
30.04.2021Окопаване + 10 л/дка UANОкопаване + 10 л/дка UAN
15.05.2021Окопаване + 10 л/дка UANОкопаване + 10 л/дка UAN
28.08.2021Прибиране на реколтатаПрибиране на реколтата

1.4. Събиране и анализ на данни.

Количеството вложен хербицид при лентовото приложение се изчислява на база реалното количество от препоръчителната доза на декар приложен хербицид при целоплощното третиране.

Оценката на плевелите се извършва чрез ботаническа идентификация и преброяване на поникналите растения с 4 фиксирани квадрата (1 м2 всеки) на парцелка. Първата оценка е направена непосредствено преди първото междуредово окопаване, а втората оценка два месеца по късно. Оценката на плевелите преди механичната борба в незащитената от хербицид площ между лентите, беше използвана за определяне на видовия състав и плътността на плевелите в ситуация на нетретирана с почвен хербицид площ. Контролната ефективност на двете технологии беше оценена, чрез сравняване на плътността на плевелите преди механизираната борба с тях и два месеца след това.

Добивът от слънчогледово семе се измерва чрез прибиране на реколтата и претегляне на пожънатото семе.

1.5. Резултати

1.5.1. Приложение на хербицида

И двете пръскащи системи (лентово и целоплощно) постигнаха прецизно и надеждно приложение на хербицида на полето, както бяха заложени в Таблица 1 (виж стр. 31). Количеството на хербицида и в двете експериментални парцелки спрямо теоретичната доза е еднакво. Дозата на приложение на третираната площ между двата опита също е равна. Трябва да се вземе предвид, че при лентовия апликатор третираната площ е редуцирана до 46% от общо засятата.

1.5.2. Състав и плътност на плевелите

Видовият състав на заплевеляване в двете опитни парцелки е сходен, като плътността в не третираната ивица преди нейната обработка варира от 5 до 20 растения на м2 (Таблица 3).

Основните типични плевели са Echinochloa crusgali, Setaria spp. и единични бройки на Solanum nugrum, Amaranthus spp., и Xanthium strumarium. Плътността на плевелите намалява след първото окопаване, а при второто обследване полето е чисто от плевели до жътва.

Прави впечатление отсъствието на кореновият паразит, слънчогледова синя китка, което се дължи на стриктното спазване на приетата технологична дисциплина, като правилни сеитбообращения, подходяща и качествена обработка на почвата, използване на съвременни хибриди слънчоглед с доказана устойчивост към паразита или на технологии, включващи хербицидни препарати, ефикасни срещу Orobanche cumana.

Таблица 3

Състав и плътност на плевелите

  ПлевелиБрой растения на м2
I. обследване (29.04.2021)II. Обследване (30.06.2021)
Житни:  
Sorghum lalepense
Cynodon dactylon
Setaria spp.12
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-gali20
ОБЩО:360
Широколистни:  
Chenopodium album20,01
Xanthium stumarium0,50,01
Cirsium arvense
Amaranthus spp.50,01
Sinapis arvensis
Datura stramonium
Abutilon teophrasti
Solanum nigrum
ОБЩО:7,50,03
   
Orobanche cumana–-–-
   
ОБЩО:43,50,03

1.5.3. Добив на слънчогледови семена

И на двете опитни парцелки, добива е схорен сравнен със средния добия на стопанството. Не се наблюдава значителна разлика в добива при борбата с плевелите изведена посредством лентов апликатор плюс междуредова обработка и целоплощно третиране. В Таблица 4 са дадени резултатите от прибиране на реколтата.

Таблица 4

Добив на слънчогледови семена

Средно за стопанството187 кг/дка
С лентов апликатор205 кг/дка
Целоплощно хербицидно третиране200 кг/дка

Трябва да бъде отбелязано и да се вземе предвид при сравняване със средния добив на стопанството, че останалите слънчогледови полета също се засяват изполвайки лентов хербициден апликатор.

1.6. Обсъждания

Прилагането на хербицидите с двете пръскащи системи (лентово и целоплощно) беше точно от гледна точка на позиционирането на лентите и равноверното покритие при целоплощното третиране и прецизно по отношение на обема на разпръснатия хербициден разтвор. Това се дължи на факта за поддържане на постоянна скорост на трактора без да се променя налягането в пръскащата система. Допълнително подобряване на равномерното разпределение на хербицида върху полето може да се постигне чрез внедряване на система за автоматично управление на пръскащите системи в реално време в зависимост от скоростта на трактора.

Намаляването на употребата на хербициди, постигнато с приложението на лентовия хербициден апликатор е от значение (46%) и следователно значително намалява риска от замърсяване на околната среда.

 Допълнително намаляване на употребата на хебициди, може да бъде постигнато чрез намаляване на широчината на третираната лента по реда на посева. Намаляването на лентата до 15 см ще доведе до прогнозно намаляване на използвания хербицид с 80% спрямо целоплощно третиране. В същото време обаче се увеличава площта, в която ще трябва да се извежда механизирана борба с плевелите. При това положение остриетата на окопния култиватор ще трябва да се движат много близо до разстенията, 7-8 см. В тази ситуация механичната борба с плевелите може да бъде подобрена чрез използване на култиватори с отклоняващи се работни органи.

Плътността на плевелите в необработената с хербицид зона беше висока (30 – 40 растения на м2), което ако не се контролира би застрашило добива от слънчоглед. Плътността на плевелите е свързана с агротехническите и химическите практики във фермата, чрез които може да се контролира плътността на вредните растения. Първият важен фактор е сеитбообръщението. Съобщава се, че редуването на пролетни и есенни култури намалява плътността на плевелите. При повишаване плътността на заплевеляване, трябва да се предприемат практики за намаляване на популацията на плевелите.

При лентовото хербицидно третиране, общата ефективност на борбата с плевелите до голяма степен зависи от възможността за механизирана борба с плевелите в междуредието, което е и единственият начин, приложен в междуредието. От съществено значение е извършването на окопаване или друго мероприятие в точното време и при подходящи условия на околната среда. Продължителните дъждовни периоди биха могли да възпрепятстват или отложат операцията, като застрашат цялостната ефективност на борбата с плевелите. Следователно една стабилна и устойчива стратегия за борба с плевелите, трябва да разполага с алтернативни възможности, като третиране на посева по време на вегетация с хербицид в случай на невъзможност за междуредова обработка. Такава алтернатива могат да бъдат технологичните слънчогледови хибриди Clearfield и Express Sun, които могат да се третират по време на вегетация с хербицид срещу двусемеделни плевели. Многогодишни плевели като Sorghus halepense могат да бъдат пречка за преминаване към лентова хербицидна защита с междуредово окопаване, тъй като механичната борба може частично да ги контролира, а почвените хербициди не са ефективни. Характерното за този плевел е, че се развива на хармани в полето и се разширява с бавни темпове. Следователно локализираното приложение на балурицид по време на вегетацията може да бъде ефективна стратегия за контрол на плевела.

Значителна разлика в добива на слънчогледови семена не се наблюдава при двете технологии на отглеждане, което е показател за ефентивността на лентовата хербицидна защита плюс междуредово окопаване. Междуредовото окопаване е операция, която се извършва и при целоплощното хербицидно третиране, за да се внесат минерални торове и да се предотврати изпарението на вода от почвата. Това показва, че обработка на почвата в междуредието се извършва и в двете технологии. От гледна точка на агротехниката се спестява разхода за целоплощно третиране по отношение на заплата за тракториста и разход и амортизация на машини, защото пръскането на ленти се извършва едновременно със сеитбата на слънчогледа. Като се вземат  предвид и актуалните цени на почвените хербициди, при 46% третирана площ се спестяват между 3-5 лева на дка за хербицид.

1.7. Заключения

  • Лентовият хербициден апликатор е точен и прецизен по отношение прилагането на почвения хербицид /Дуал голд 960 ЕК/ благодарение на специалните разпръсквачи Even flat fan 422EF08003.
  • Фиксирането на рамката към изсяващата секция, позволява поддържането на постоянна височина между почвата и разпръсквача и дава възможност на трактора да се движи с почти постоянна скорост – с отклонение 0,1 км/ч.
  • Лентовият хербициден апликатор при условията на опита редуцира количеството на използвания хербицид два пъти на единица площ и свързания с това риск от замърсяване на околната среда в сравнение с целоплощното третиране.
  • Не се наблюдават разлики в ефикасността на препарата срещу чувствителните плевели в опитното площ, както в добива на слънчогледови семена, което потвърждава, че използването на лентов хербициден апликатор за контрол на заплевеляването при слънчогледа в комбинация с окопаване на междуредието е ефективна и устойчива стратегия за борба със заплевеляването при слънчогледа.
  • Решаващият момент за постигане на успешна борба с плевелите е извършването на междуредова обработка в подходящото време при подходящите почвени условия. Неблагоприятни метеорологични условия, обаче могат да попречат на механичния контрол на заплевеляването, затова е необходимо да се обмислят алтренативни резервни практики.